Kolonihaver i kolonihaveforeningen Skovhøjen4700

Dejlige kolonihaver i Næstved. Kolonihaveforeningen Skovhøjen4700 er beliggende i Næstved Kommune. Foreningen blev stiftet 11.oktober 1982 efter ophævelsen af “Pilevængets Lysthaver”.

Foreningens formål er at skaffe medlemmerne adgang til leje af et mindre jordareal til kolonihavebrug. Endvidere er det formålet at opnå et pænt og tiltalende område til gavn for medlemmerne og den omkringliggende bebyggelse.

Man finder indkørslen til foreningen næsten ude for enden af Kalbyrisvej i retning af Kalbyrisskoven.

Bestyrelsen.

 

 

______________________________________________________________

Sidste nyt…….

Foreningens næstformand, Mikael Blomgren, er pr. 12/6 trådt ud af bestyrelsen. Hans opgaver vil indtil generalforsamling i august måned blive løst af den øvrige bestyrelse.

Nogle har måske undret sig over de grusbunker, som ligger ved paddehullet. Det er meningen, at gruset skal planeres ud, så det fremstår som en parkeringsplads, som man fremover skal benytte, når man ønsker at parkere i området.
Gruset bliver planeret ud så hurtigt som muligt.

Salg af haver og byggetilladelse:  Kent og Inge                                                                                   Grønne områder:                            Inge

______________________________________________________________          

Til foreningens medlemmer.

Leif Pedersen har valgt at trække sig som bestyrelsesmedlem.
Endvidere stopper han sit hverv med at rengøre foreningens toiletter med udgangen af juni.
Bestyrelsen er allerede i gang med at undersøge forskellige muligheder for den fremtidige drift af foreningens toiletter.
Den lovede udbedring af indkørselsvejen er sat i bero indtil videre. Det beklager vi meget. Medlemmerne opfordres til selv at udbedre hullerne.
Det er igen blevet muligt at afholde den udsatte generalforsamling. Vi har bestemt os for den 26. august. Sæt venligst kryds ved denne dato. Nærmere info vil tilgå senere.

Gennem den senere tid har bestyrelsen modtaget nogle klager over medlemmer.
På den baggrund har bestyrelsen udarbejdet nogle retningslinjer for håndtering af klager.

Retningslinjerne er lagt ud under menu: ØVRIGE FILER TIL DOWNLOAD

 

 

______________________________________________________________

Generalforsamlingen i H/F Skovhøjen
torsdag den 25. marts 2021 er udsat indtil videre.

På grund af Covid19 situationen og forsamlingsforbuddet,
som er uændret og gælder frem til den 5. april,
har bestyrelsen besluttet at udsætte generalforsamlingen.

Der vil senere blive udsendt en ny indkaldelse,
blot med ændrede datoer.

Alle frister herfor, vil være i henhold til
gældende vedtægter for H/F Skovhøjen.

Dagsordenen vil være uændret.

Eventuelt indsendte forslag vil fortsat være gyldige og gældende.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

 

27.02.2021
Jævnfør H/F Skovhøjens vedtægter §10 indvarsles der til:
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F ”SKOVHØJEN”
TORSDAG DEN 25. MARTS 2021 KL. 19 BEBOERHUSET PÅ SKOVSYREVEJ 16 I NÆSTVED

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent og 2 stemmetællere.
3. Formanden aflægger beretning.
4. Kasserer fremlægger regnskab til godkendelse, herunder næste års budget:
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelse:
a) Valg af formand for 2 år
b) Valg af kasserer for 1 år:
Niels Jakobsen Have 81A, ønsker at udtræde af bestyrelsen pga. sygdom.
c) Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år:
Bestyrelsen foreslår Kenneth Hansen, have 65
7. Valg af 2 suppleanter.
8. Valg af én revisor og én revisorsuppleant.
9. Evt. – herunder aktivitetsudvalg

Bemærk:
Ifølge foreningens vedtægter §10 skal forslag fra medlemmer være afleveret til sekretæren (idet foreningen ikke har nogen formand) senest 2 uger før generalforsamlingen. Forslag skal afleveres skriftligt og være forsynet med underskrift.
Indkomne forslag vil i henhold til foreningens vedtægter §10 blive bekendtgjort i områdets opslagstavler, offentliggjort på foreningens hjemmeside samt via foreningsmail senest 1 uge inden generalforsamlingens afholdelse.

BESTYRELSEN I H/F SKOVHØJEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat ordinær generalforsamling 2020

Referat ordinær generalforsamling 2020

 

 

 

 

 


 

Oversigtskort over Skovhøjen med de ændrede matrikelnumre