Kolonihaver i kolonihaveforeningen Skovhøjen4700

Dejlige kolonihaver i Næstved. Kolonihaveforeningen Skovhøjen4700 er beliggende i Næstved Kommune. Foreningen blev stiftet 11.oktober 1982 efter ophævelsen af “Pilevængets Lysthaver”.

Foreningens formål er at skaffe medlemmerne adgang til leje af et mindre jordareal til kolonihavebrug. Endvidere er det formålet at opnå et pænt og tiltalende område til gavn for medlemmerne og den omkringliggende bebyggelse.

Man finder indkørslen til foreningen næsten ude for enden af Kalbyrisvej i retning af Kalbyrisskoven.

Bestyrelsen.

______________________________________________________________

Næstved, den 27. juli 2021

Jævnfør H/F Skovhøjens vedtægter §10 indvarsles der til:

ORDINÆR ( UDSAT ) GENERALFORSAMLING I H/F ”SKOVHØJEN” TORSDAG DEN 26. AUGUST 2021 KL. 19 BEBOERHUSET PÅ SKOVSYREVEJ 16, 4700 NÆSTVED

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent og 2 stemmetællere.
3. Formanden aflægger beretning.
4. Kasserer fremlægger regnskab til godkendelse, herunder næste års budget:
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelse:
a) Valg af formand for 2 år
Bestyrelsen foreslår Kent Solheim, Have 162
b) Valg af kasserer for 1 år:
Niels Jakobsen Have 81A, ønsker at udtræde af bestyrelsen pga. sygdom.
c) Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år:
Bestyrelsen foreslår Kenneth Hansen, have 65
7. Valg af 2 suppleanter.
8. Valg af én revisor og én revisorsuppleant.
9. Evt. – herunder aktivitetsudvalg

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal Ifølge foreningens vedtægter §10 være afleveret til sekretæren ( idet foreningen ikke har nogen formand ) senest den 12. august 2021. Forslag skal være fremsendt skriftligt og forsynet med underskrift.
Indkomne forslag vil i henhold til foreningens vedtægter §10 blive bekendtgjort i områdets opslagstavler, offentliggjort på foreningens hjemmeside samt via foreningsmail senest den 19. august inden generalforsamlingens afholdelse.

BESTYRELSEN I H/F SKOVHØJEN

_____________________________________________________________

 

 

 

 

 


 

Oversigtskort over Skovhøjen med de ændrede matrikelnumre